GDPR

Jak zpracováváme osobní údaje GDPR

Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřenou smlouvou (potvrzením o zájezdu nebo smlouvou o zajištění služeb). Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

 

Bc. Kristýna Sičáková, Písečná 452/8, 182 00 Praha 8, IČO: 69323950, DIČ: CZ8059130266

 

Kancleář a korespondeční adresa:

Nám. Dr. Václava Holého 1057/16

180 00 Praha 8 - Libeň

 

https://www.ckvyukajinak.eu/

 

Kde a jak se můžete ptát

+420 223 013 788

+420 777 010 624

gdpr@ckvyukajinak.eu

 

S dotazem, podnětem či stížností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro uzavření smlouvy o zajištění služeb nebo potvrzení o zájezdu a zajištění služeb cestovního ruchu a zájezdu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, státní příslušnost, alergie či nemoci. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. 

 

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server veškerá identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Nepoužíváme Java Applets nebo Active X Controls.

 

Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

 

Našim partnerům do zahraničí, tj. ubytovatelům (hotelům, hostitelským rodinám, společnostem zajišťujícím přepravu přes kanál La Manche) sdělujeme tyto informace: jméno, příjmení, věk a pohlaví, národnost, informace o zdravotním stavu či alergiích/dietách a to pouze za účelem zajištění vhodné rodiny či stravy, pokud nám tyto informace poskytnete, dále číslo dokladu, datum platnosti dokladu, datum narození (pokud tyto údaje vyžaduje zákon, například cizinecká policie). 

 

Telefonní čísla dětí slouží výhradně pro potřeby průvodce na zájezdu, cestovní kancelář k jiným účelům tel. čísla nepoužívá. 

 

Seznam partnerů (příjemců)

PO ferries, Weco Travel, DFDS, agentury zajišťující ubytování v rodinách, hotely, například Ibis Budget a jiné, ERV Evropská pojišťovna.

 

Průvodce zájezdu má k dispozici tyto informace všech účastníků zájezdu a informace předává pouze na vyžádání pouze v nutných případech osobám, které na to mají právo: policii, na hranicích, v případě hospitalizace nemocnici či pojišťovně. Po návratu ze zájezdu osobní údaje skartuje.

 

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli uzavřít smlouvu o zajištění služeb či zájezdu, k zajištění služeb cestovního ruchu a pojištění. Veškerá písemná komunikace s námi je monitorována a archivována. Uzavření smlouvy, správa smlouvy a naplnění smlouvy nejsou možné bez zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro splnění regulatorních požadavků, pro statistiky nebo pro vývoj nových cen. 

 

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou dle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem. Odhlásit se o odběru novinek, tzv. newsletterů můžete kdykoliv na našem webu. V každém newsletteru najdete jednoduchý způsob, jak se odhlásit.

 

Našim oprávněným zájmem je taktéž zpracování Vašich osobních údajů pro zajištění IT operací a jejich bezpečnosti, a také pro prevenci a vyšetřování, zejména pokud jde o podezření z podvodu.

 

Jak ukládáme a předáváme osobní údaje

Smlouvy s Vašimi osobními údaji ukládáme na servery našeho interního systému, který je zabezpečený heslem. Údaje předáváme zabezpečenou formou, tj. nahráváme přímo do programů našich partnerů, přístup je zabezpečený heslem, nebo jako zašifrovanou přílohu. Údaje ubytovatelům předáváme emailem bez dat narození, předáváme pouze jména, pohlaví a věk, popřípadě požadavky na stravu a ubytování. Pokud se na zájezd přihlásí někdo dodatečně nebo jako náhradník, bere na vědomí, že k předání informací ze strany školy i ze strany ck dalším partnerům probíhá emailem nebo sms zprávou, tzv. nezabezpečenou formou. 

 

Co když osobní údaje odmítnete poskytnout

Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít smlouvu a ani pojistnou smlouvu.

 

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme

Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a  nebo z ní vyplývajících povinností, nejdéle však 16 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Po uplynutí běžné promlčení doby dle občanského zákoníku, tedy po 4 letech, jsou Vaše osobní údaje v rámci našeho IT systému pseudonymizovány a takto jsou uchovány až do doby samotné likvidace.

 

Osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů.

 

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje máme právo zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně pro zajištění služeb cestovního ruchu nebo jednání s nemocnicemi, pojišťovnou, ubytovateli. K Vašim osobním údajům máme přístup my, naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé, zejména poskytovatelé IT služeb, pojišťovna, průvodci.

 

Jaká jsou Vaše práva

Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit.

 

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se zákonem, musíme tento stav odstranit nebo vysvětlit. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Když dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování a Vy jste zjistili, že tím dochází ke zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s právními předpisy, máte právo na vznesení námitky.

 

Dále máte také právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

 

Když dochází ke zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného  souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat.