Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (jednodenní zájezdy do zahraničí)

        1. Úvodní ustanovení

Smluvní vztah mezi pořadatelem zájezdu Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak, IČO 69323950, místo podnikání Písečná 452/8, 182 00 Praha 8 (dále jen CK) a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu (dále jen zákazníkem), se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami na leteckých a autobusových zájezdech (dále jen Všeobecné podmínky).

        2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě uzavření smluvního vztahu a vystavení dokladu o smlouvě (dále jen potvrzení o zájezdu) mezi zákazníkem a CK (návrh potvrzení o zájezdu zasílá vždy CK) a zaplacením zálohy ve výši a termínu, které určuje CK. Součástí potvrzení o zájezdu je také „Seznam účastníků“ (dále jen seznam) v případě skupin. Potvrzení o zájezdu platí pro osoby uvedené na tomto seznamu. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník jako za vlastní. Neuzavírá-li se smluvní vztah se skupinou nebo právnickou osobou, u osob nezletilých do 18 let musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce. Potvrzením a převzetím potvrzení o zájezdu vzniká smluvní vztah a CK se zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nastane-li situace, kdy zákazník předá CK potvrzené potvrzení o zájezdu a zájezd je v době přijetí potvrzení o zájezdu obsazen, může být zákazník zařazen na místo náhradníka a do účasti na zájezdu může být zařazen pouze tehdy, pokud se uvolní místo.

        3. Cena zájezdu

Cena zájezdu, která je uváděna na propagačních materiálech a na webu CK je smluvní a zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd jmenovitě uvedeny v nabídce CK. Služby, které zákazník nevyužije dle svého rozhodnutí, nejsou finančně nárokovatelné. Cena je splatná ve dvou splátkách, a sice záloha je splatná s potvrzením a doručením potvrzení o zájezdu, její výši a datum splatnosti určuje CK, a doplatek musí být zaplacen rovněž dle pokynů CK v termínu stanoveném CK. CK se může se zákazníkem domluvit na třech splátkách při hrazení zájezdu. CK má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kurzů, zvýšení cen za leteckou přepravu, popř. zvýšení cen za naftu apod.) zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí CK zákazníka informovat neprodleně. Zvýší-li se cena zájezdu o více než 10 procent původní ceny zájezdu, má zákazník nárok od smluvního vztahu odstoupit písemně do 5 dnů od oznámení navýšení ceny zájezdu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky za zájezd v plné výši. Při odstoupení od smluvního vztahu po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10 procent platí stornovací podmínky CK.

        4. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zákazníka:

        a) vyžadovat poskytnutí služeb ve smluveném rozsahu a ceně,

        b) být seznámen se všemi případnými změnami,

        c)  obstarat si a mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad,

        d) chovat se během zájezdu a pobytu tak, aby nezpůsobil škodu třetím stranám (ubytovateli, dopravci apod.) V případě způsobení škody je zákazník povinen škodu v plné výši poškozenému uhradit,

        e) chovat se pouze v souladu s pravidly a zákony navštívené země a musí se chovat slušně k ostatním účastníkům zájezdu

        f) nesmí během zájezdu konzumovat a převážet alkohol (osoby mladší 18 let) a zakázané látky,

Práva a povinnosti CK:

        g) má právo změnit jednotlivé služby proti sjednanému obsahu smlouvy (potvrzení o zájezdu), které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu,

        h) je oprávněna zájezd odložit nebo zrušit ve smyslu článku 5 těchto Všeobecných podmínek

        i) řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do ceny a programu zájezdu dle nabídky CK

        j) bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami programu

        5. Zrušení zájezdu

Ze strany zákazníka:

a) Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s CK před zahájením zájezdu písemnou formou, přičemž za den zrušení zájezdu se považuje datum doručení odstoupení od smlouvy do CK a řídí se stornopoplatky, které se účtují:

Zrušení 30 a více dnů před konáním zájezdu…………………………10% z celkové ceny zájezdu

Zrušení 29 – 15 dnů a více před konáním zájezdu……………………………..50% z ceny zájezdu

Zrušení 14 a více dnů před konáním zájezdu…………………………………100% z ceny zájezdu

b) U zájezdů typu last minute nebo zájezdů zakoupených přes slevové portály činí storno v každém případě 100 % ceny zájezdu.

Ze strany CK:

        c) CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen min. počet 45 účastníků zájezdu nebo když uskutečnění zájezdu není možné z důvodu překročení hranice hospodárnosti, zájezd zrušit nejpozději do 10 dnů před zahájením zájezdu (odjezdu).

        d) V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavření smlouvy předvídat (např. klimatické či politické podmínky, prudké záplavy, válečné ohrožení atp.). Tyto důvody musí být zcela objektivní a dokazatelné povahy.

Při zrušení zájezdu z těchto důvodů uvedených v článku 5 písm. c) a d) těchto všeobecných podmínek, obdrží zákazník peníze za zájezd zpět bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

e) Stornopoplatky účastník neplatí v případě, že za sebe vyšle náhradníka a to min. do 48 hod. před zahájením zájezdu. V tomto případě platí pouze náklady spojené se změnou rezervace u letecké společnosti. V případě autobusových zájezdů je změna účastníka bezplatná.

        6. Reklamace služeb

Zákazník může uplatnit právo reklamace, pokud kvalita a rozsah služeb zájezdu neodpovídá smluvním podmínkám. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu v průběhu zájezdu ihned po zjištění závady, aby náprava mohla být provedena ihned na místě. Obrací se tedy na zástupce CK (průvodce, delegáta). Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním a neuplatní své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nemá nárok na slevu z ceny zájezdu. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh či následky nejsou závislé na činnosti CK, jako je např. dopravní kolaps, zpoždění letadel nebo nepříznivé počasí nebo pokud zákazník nevyužije zčásti nebo zcela zaplacené služby z jeho rozhodnutí, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

        7. Pojištění

Součástí všech jednodenních zájezdů do zahraničí, u kterých je předpokládaný návrat ve stejný den odjezdu maximálně do 24:00 hod. je pojištění od ERV pojišťovny s názvem Komplexní pojištění, léto, Evropa. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy.

Výše pojistného plnění:

        8. Závěrečné ustanovení

        a) Není-li v potvrzení o zájezdu nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi CK a zákazníkem Zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

        b) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zájezdu. Dále prohlašuje, že je zmocněn udělit tento souhlas i za osoby uvedené v potvrzení o zájezdu, v jejichž prospěch smluvní vztah uzavřel.

        c) Dnem účinnosti Všeobecných podmínek je 26. 3. 2014.