Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (vícedenní zájezdy do zahraničí)

        1. Úvodní ustanovení

Smluvní vztah mezi pořadatelem zájezdu Bc. Kristýna Sičáková - CK Výuka Jinak, IČO 69323950, místo podnikání Písečná 452/8, 182 00 Praha 8 (dále jen CK) a fyzickými nebo právnickými osobami jako účastníky zájezdu (dále jen zákazníkem), se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito Všeobecnými podmínkami na leteckých a autobusových zájezdech (dále jen Všeobecné podmínky).

        2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě uzavření smluvního vztahu a vystavení dokladu o smlouvě (dále jen potvrzení o zájezdu) mezi zákazníkem a CK (návrh potvrzení o zájezdu zasílá vždy CK) a zaplacením zálohy ve výši a termínu, které určuje CK. Součástí potvrzení o zájezdu je také „Seznam účastníků“ (dále jen seznam) v případě skupin. Potvrzení o zájezdu platí pro osoby uvedené na tomto seznamu. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník jako za vlastní. Neuzavírá-li se smluvní vztah se skupinou nebo právnickou osobou, u osob nezletilých do 18 let musí přihlášku podepsat jejich zákonný zástupce. Potvrzením a převzetím potvrzení o zájezdu vzniká smluvní vztah a CK se zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Nastane-li situace, kdy zákazník předá CK potvrzené potvrzení o zájezdu a zájezd je v době přijetí potvrzení o zájezdu obsazen, může být zákazník zařazen na místo náhradníka a do účasti na zájezdu může být zařazen pouze tehdy, pokud se uvolní místo.

        3. Cena zájezdu

Cena zájezdu, která je uváděna na propagačních materiálech a na webu CK je smluvní a zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd jmenovitě uvedeny v nabídce CK. Služby, které zákazník nevyužije dle svého rozhodnutí, nejsou finančně nárokovatelné. Cena je splatná ve dvou splátkách, a sice záloha je splatná s potvrzením a doručením potvrzení o zájezdu, její výši a datum splatnosti určuje CK, a doplatek musí být zaplacen rovněž dle pokynů CK v termínu stanoveném CK. CK se může se zákazníkem domluvit na třech splátkách při hrazení zájezdu. CK má právo v nezbytných případech (zejména z důvodu změny směnných kurzů, zvýšení cen za leteckou přepravu, popř. zvýšení cen za naftu apod.) zvýšit cenu zájezdu. O této změně musí CK zákazníka informovat neprodleně. Zvýší-li se cena zájezdu o více než 10 procent původní ceny zájezdu, má zákazník nárok od smluvního vztahu odstoupit písemně do 5 dnů od oznámení navýšení ceny zájezdu. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené částky za zájezd v plné výši. Při odstoupení od smluvního vztahu po uvedeném termínu nebo při zvýšení ceny zájezdu o méně než 10 procent platí stornovací podmínky CK.

        4. Práva a povinnosti smluvních stran

        Práva a povinnosti zákazníka:

        a) vyžadovat poskytnutí služeb ve smluveném rozsahu a ceně,

        b) být seznámen se všemi případnými změnami,

        c) obstarat si a mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad,

        d) chovat se během zájezdu a pobytu tak, aby nezpůsobil škodu třetím stranám (ubytovateli, dopravci apod.) V případě způsobení škody je zákazník povinen škodu v plné výši poškozenému uhradit,

        e) chovat se pouze v souladu s pravidly a zákony navštívené země a musí se chovat slušně k ostatním účastníkům zájezdu

        f) nesmí během zájezdu konzumovat a převážet alkohol (osoby mladší 18 let) a zakázané látky,

        Práva a povinnosti CK:

        g) má právo změnit jednotlivé služby proti sjednanému obsahu smlouvy (potvrzení o zájezdu), které jsou nezbytné a které CK úmyslně nezpůsobila, pokud tyto změny nejsou závažné a neovlivňují celkový charakter zájezdu,

        h) je oprávněna zájezd odložit nebo zrušit ve smyslu článku 5 těchto Všeobecných podmínek

        i) řádně poskytnout služby výslovně zahrnuté do ceny a programu zájezdu dle nabídky CK

        j) bez zbytečného odkladu seznámit zákazníky s případnými změnami programu

        5. Zrušení zájezdu

        Ze strany zákazníka:

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s CK před zahájením zájezdu písemnou formou, přičemž za den zrušení zájezdu se považuje datum doručení odstoupení od smlouvy do CK a řídí se stornopoplatky, které se účtují:

        a) za každého účastníka autobusového zájezdu ve výši: více než 90 dnů před stanoveným odjezdem……………1000 Kč

89 – 60 dnů před odjezdem…..…………………2000 Kč

59 – 30 dnů před odjezdem……………..………3000 Kč

29 – 22 dnů před odjezdem……80% z ceny zájezdu

21 – 15 dnů před odjezdem……90% z ceny zájezdu

14 a méně dnů před odjezdem…………..100% ceny zájezdu

b) za každého účastníka leteckého zájezdu ve výši 100% výše zálohy dle potvrzení o zájezdu a dále bude stornopoplatek navýšen o následující částky: 90 dnů před stanoveným odjezdem činí celkové storno…100% zaplacené zálohy + 500 Kč

89 – 60 dnů před odjezdem.......................100% zálohy + 1000 Kč

59 – 30 dnů před odjezdem……100 procent zálohy + 2 000 Kč

29 – a méně dnů před odjezdem……100% z celkové ceny zájezdu

U zájezdů typu last minute nebo zájezdů zakoupených přes slevové portály a další činí storno v každém případě 100 % ceny zájezdu.

Stornopoplatky účastník neplatí v případě, že za sebe vyšle náhradníka a to min. do 48 hod. před zahájením zájezdu. V tomto případě platí pouze náklady spojené se změnou rezervace u letecké společnosti. V případě autobusových zájezdů je změna účastníka bezplatná.

 

       Ze strany CK:

        c) CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen min. počet 45 účastníků zájezdu nebo když uskutečnění zájezdu není možné z důvodu překročení hranice hospodárnosti, zájezd zrušit nejpozději do 10 dnů před zahájením zájezdu (odjezdu).                

        d) V důsledku vyšší moci, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit nebo je při uzavření smlouvy předvídat (např. klimatické či politické podmínky, prudké záplavy, válečné ohrožení atp.). Tyto důvody musí být zcela objektivní a dokazatelné povahy.

Při zrušení zájezdu z těchto důvodů uvedených v článku 5 písm. c) a d) těchto všeobecných podmínek, obdrží zákazník peníze za zájezd zpět bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

        6. Reklamace služeb

Zákazník může uplatnit právo reklamace, pokud kvalita a rozsah služeb zájezdu neodpovídá smluvním podmínkám. Zákazník je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu v průběhu zájezdu ihned po zjištění závady, aby náprava mohla být provedena ihned na místě. Obrací se tedy na zástupce CK (průvodce, delegáta). Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním a neuplatní své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nemá nárok na slevu z ceny zájezdu. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh či následky nejsou závislé na činnosti CK, jako je např. dopravní kolaps, zpoždění letadel nebo nepříznivé počasí nebo pokud zákazník nevyužije zčásti nebo zcela zaplacené služby z jeho rozhodnutí, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

        7. Pojištění

Součástí všech zájezdů do zahraničí s alespoň jedním přenocováním je pojištění ERV Evropské cestovní pojišťovny Sbaleno (do Evropy), tarif K moři bez spoluúčasti a pojištění zrušení (storna) zájezdů od ERV Evropské cestovní pojišťovny.

 

Výše pojistného plnění činí:

Evropa

Limity plnění (v Kč)

K moři

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

3 000 000

Zubní ošetření

25 000

Fyzioterapie

120 000

Komp. pobytu v nemocnici (2000 Kč za den)

10 000

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

2 000 000

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000

Náklady na pohřeb

150 000

Náklady na opatrovníka

150 000

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

Osobní věci

Zavazadla

15 000

Odpovědnost za škodu a poj. Zrušení cesty

Škoda na zdraví

1 000 000

Škoda na majetku

500 000

Zrušení cesty

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoluúčast u pojištění Zrušení cesty činí 20% ceny zájezdu. Pojištění Zrušení cesty musí klient uhradit CK nejpozději s úhradou první zálohy za zájezd. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy.

 

        8. Závěrečné ustanovení

        a) Není-li v potvrzení o zájezdu nebo v těchto smluvních podmínkách stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi CK a zákazníkem Zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

        b) Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zajištění zájezdu. Dále prohlašuje, že je zmocněn udělit tento souhlas i za osoby uvedené v potvrzení o zájezdu, v jejichž prospěch smluvní vztah uzavřel.

        c) Dnem účinnosti Všeobecných podmínek je 1. 1. 2014.